شکایات سامانه 190- سامانه ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و درمان

شکایات سامانه 190 بر اساس موضوع به چهار دسته تقسیم می شوند:

1-شکایات مرتبط با "درمان" و "تعرفه خدمات درمانی" که به معاونت درمان ارجاع می شوند

2- شکایات مرتبط با "بهداشت" که به معاونت بهداشتی ارجاع می شوند.

3-شکایات مرتبط با غذا و دارو که به معاونت غذا و دارو ارجاع می شود.

4-شکایات مرتبط با " فوریت های پزشکی" که به مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ارجاع می شوند.

 شرح خدمت:

متقاضی طی تماس با تلفن گویای 190 وزارت بهداشت و درمان، شکایت خود را اعلام می نماید و شکایات اعلام شده  بر اساس ارتباط موضوع، به حوزه های مختلف در دانشگاه مربوطه (معاونت درمان ، معاونت بهداشتی و فوریت های پزشکی) ارجاع می گردد. کارشناس  مربوطه، موضوع را از طریق واحد مرتبط پیگیری و پس از دریافت پاسخ، اقدام به بارگذاری پاسخ در سامانه 190 می گردد. در نهایت از طریق تماس تلفنی کارشناسان وزارت متبوع، نتیجه به شاکی اعلام می­گردد.­

شماره تماس مسئول ارائه خدمت:

1- شماره تماس مسول ارائه خدمت  در معاونت درمان :(تلفن گویا داخلی شماره 4)–33681160-028- 33678983-028

2- شماره تماس مسول ارائه خدمت  در معاونت بهداشت : 33681160-028

3- شماره تماس مسول ارائه خدمت  در معاونت غذا و دارو : 33663992-028

4- شماره تماس مسول ارائه خدمت  در فوریت های پزشکی: 33651642-028

 فرآیند سامانه 190


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0