• همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن
  • اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم‌های مربوط و تهیه مستندات لازم
  •  احصاء فرم‌های تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه
  • همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
  •  بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری
  • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی ازنتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد دردانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
  • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
  • انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد
  •   دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0