اخلاق اداری

 ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد راهنمایی برای مسولان

 اصو ل و مبانی حقوق جزا و کاربرد آن در نظارت و بازرسی

 آکادمی ها و نهادهای ضد فساد

 تولیدات پژوهشی و علمی سازمان بازرسی کل کشور

 دستور العمل ماده 11 قانون تشکیل سازمان و ماده 65 آیین نامه اجرایی

 راهنمایی پژوهش و تحقیقات در سازمان بازرسی

 شاخص های اندازه گیری فساد و ضد فساد

 منبع شناسی مطالعات مبارزه با فساد ، بازرسی و نظارت

  ساختار ، وظایف و اقدامات در جایگاه آمبود زمانی

  آمبود زمان در آسیا ارتقای پاسخگویی در ارایه خدمات عمومی

 اقدامات مبارزه با فساد در مالزی

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمان های وابسته


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0