تاریخچه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

"دفتر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات" در دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1376 شروع به کار نمود. طبق مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در تاریخ 78/2/15 به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی، وظایف مربوط به "ارزشیابی کارکنان" از واحدهای "ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات" جدا و دفاتر "بازرسی و رسیدگی به شکایات"، به صورت  مستقل برابر دستورالعمل های ابلاغی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه، شروع به کار نمودند. در دانشگاه علوم پزشکی قزوین این امر از ابتدای سال 1379 تحقق پیدا کرد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0