برای مشاهده فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری لطفاً کلید نمائید


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0