•  دریافت شکایات شفاهی و یا مکتوب مردم، پرسنل و نهادهای نظارتی، از واحدها، کارکنان و مدیران دانشگاه
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
  • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
  • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
  • پیگیری بررسی‌های انجام شده و نتایج گزارش های ارائه شده
  • ارائه پاسخ به شاکیان

فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0