• تهيه و تنظيم برنامه‌های بازرسي مستمر، دوره‌ای و يا موردی از واحدهای استانی برای سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد»، منطبق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاهبازرسی از عملکرد مدیران، کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
  • ارائه گزارشات دوره ای از بازدیدهای انجام شده به رياست دانشگاه ،جهت اطلاع از عملکرد واحدهای مختلف
  • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون
  • اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه‌ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
  • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
  •  کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و رياست دانشگاه
  • آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
  • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0