پرسنل مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 نام نام خانوادگی   سمت      تلفن تماس        تلفن داخلی 
دکتر اسماعیل کلهر   مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 028-33379317 2040
 زهرا عباسی   مسول دفتر 028-33379317 2042
اعظم سادات موسوی کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 028-33379061 2043
 سعیده نصیری   کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 028-33379061 2084
  محمود زمانی  کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 028-33379061 2041

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0