سامانه الکترونیکی ارتباطی مردم و دولت- سامد- (سامانه 111)

شرح خدمت :

 متقاضی برای ثبت شکایت و یا درخواست خود در  سامانه سامد (111)،  به آدرسwww.111.ir  مراجعه و اقدام به ثبت  شکایت می نماید. شکایات و یا درخواست های ثبت شده در سامانه مذکور، یا از سوی مسولین وزرات متبوع و یا از استانداری قزوین، به این دانشگاه  ارجاع می گردد. پس از دریافت شکایت توسط کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موضوع از طرق مختلف (اخذ نظریه کارشناسی از واحد تخصصی و ...)  با توجه به موضوع شکایت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و در نهایت پاسخ مربوطه در سامانه سامد (111) بارگذاری می­شود. متقاضی می تواند از طریق "کد رهگیری" و "دریافت پیامک" از نتایج بررسی شکایت، مطلع گردد.

شماره تماس مسئول شکایات سامد در دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات33379061-028

 فرآیند رسیدگی به شکایات سامانه سامد


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0