تاریخ ثبت شکایت :  1401/05/26
  مشخصات شاکی  
  * نام شاکی :  
  * نام خانوادگی شاکی :  
  * نام پدر شاکی :  
  * مدرک تحصیلی شاکی :  
  * شغل و محل خدمت شاکی :  
  شماره همراه شاکی :   
  مشخصات متشاکی   
  * نام متشاکی :  
  * نام خانوادگی متشاکی :  
  * شغل و محل خدمت متشاکی :  
  * عنوان شکایت :   
  متن شکایت :   
   بارگذاری مستندات :  
   بارگذاری مستندات :  
   بارگذاری مستندات :  
    
    
  ارسال

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0