سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور

شرح خدمت : متقاضی برای ثبت شکایت و یا درخواست خود در  سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور ،  به آدرس https://shekayat.bazresi.ir مراجعه و اقدام به ثبت شکایت می نماید. ارجاع شکایات و یا درخواست­های ثبت شده در سامانه مذکور، از سوی سازمان بازرسی کل قزوین، به این دانشگاه  ارجاع می گردد. پس از دریافت شکایت توسط کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موضوع از طرق مختلف (اخذ نظریه کارشناسی از واحد تخصصی و ...)  با توجه به موضوع شکایت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و در نهایت پاسخ مربوطه در سامانه بازرسی کل کشور، بارگذاری می شود. متقاضی می تواند از طریق "کد رهگیری" و "دریافت پیامک" از نتایج بررسی شکایت، مطلع گردد.

شماره تماس مسئول شکایات سامانه بازرسی کل کشور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات33379061-028

 فرآیند پاسخگویی به شکایات سامانه بازرسی کل کشور


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0