:.
سالگرد آزاد سازی آزادگان
بازگشت پرستوها ... گرامی باد سالگرد آزادسازی آزادگان سرافراز - 26 مرداد 69 گرامی باد سالگرد آزادسازی آزادگان سرافراز 
26 مرداد سال 1369، 
روزی که هزاران هزار رزمنده از چنگال اسارت رژیم بعثی به میهن اسلامی خود بازگشتند.

 
بيشتر