:.
انتخابات نظام پزشکی
برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قزوین در تاریخ 96/4/30 هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین، در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن بازدید از روند انتخابات، رأی خود را در صندوق انداخت.
در هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قزوین، تعداد ۵۲ نفر در قزوین و ۶۳ نفر در شهرستان قزوین، کاندیدای انتخابات شده اند.
۶ گروه از اعضاء نظام پزشکی، با شرکت در انتخابات، نمایندگان خود را تعیین نمودند. گروه های نظام پزشکی
 شامل، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی، ماماها و لیسانسیه های پروانه دار 
 
بيشتر