:.
کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع
برگزاری کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع در تاریخ 96/5/11 در تاریخ 96/5/11 کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع، با حضور مدیر محترم اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیر محترم روابط عمومی، مدیر محترم منابع انسانی، مدیر محترم گزینش و کارشناس محترم حراست، در محل اداره بازرسی برگزار گردید.
 
بيشتر