پیوندهای مهم
سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری111- سامد
سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه
سایت بازرسی کل کشور
لینک ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سایت اطلاع رسانی استانداری قزوین
آموزش مداوم  جامعه پزشکی کشور
پایگاه خبری- اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وب دا
لینک واحدهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصصی دانشگاه
مجلات و نشریات دانشکاه علوم پزشکی قزوین
بانک های اطلاعات پزشکی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کتابخانه مرکزی دانشگاه
کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران - نوپا
نقشه جامع علمی  سلامت کشور
1