اخبار اسلایدی
بازدید از مراکز واکسیناسیون و منتخب غربالگری بیماری کرونا در شهر آبیک- 1400/02/02

1400/2/2 پنجشنبه

در این بازدید که با حضور کارشناسانی از معاونت بهداشتی و مدیریت بازرسی دانشگاه انچام گرفت از مرکز منتخب غربالگری بیماری کرونا در شهر آبیک بازدید شد و از نزدیک فرآیند خدمت رسانی در این مرکز مورد ارزیابی فرار گرفت.
در ادامه از مرکز واکیسناسبون کرونا در بیمارستان شهدای آبیک بازدید شد این بازدید در تاریخ 1400/02/02 با حضور رئیس بیمارستان شهدا و نمایندگان بهداشت و درمان از شبکه آبیک انجام شد.