اخبار اسلایدی
بازدید مدیر بازرسی و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از شبکه آبیک و بیمارستان شهدا 99.3.25

1399/3/26 دوشنبه

طی این بازدید که در روز یکشنبه 99.3.25 توسط دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناس این مدیریت  انجام گرفت، عملکرد و برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا،  در شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدا، مورد ارزیابی قرار گرفت.