اخبار اسلایدی
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رئیس مدیریت بازرسی دانشگاه‌، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان و تیم همراه از مرکز جامع سلامت کورانه 99.2.1

1399/2/1 دوشنبه

حضور دکتر نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر سید صادقی رئیس اداره بازرسی دانشگاه‌، دکتر مهرعلیان رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و علی فخار سلیمانی مدیر EOC دانشگاه با همراهی ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه در خانه بهداشت روستای کورانه- 99/2/1