اخبار اسلایدی
بازدید دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و مشاور رئیس دانشگاه از شبکه آوج و مراکز خدمات جامع سلامت آوج و آبگرم - 99.1/20

1399/1/20 چهارشنبه

این بازدید در روز چهارشنبه 99.1.20 توسط دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناس این مدیریت، به منظور ارزیابی عملکرد برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا در شبکه بهداشت و درمان آوج و مراکز جامع سلامت آوج و آبگرم انجام گرفت.