اخبار اسلایدی
بازدید بازرس ویژه کرونا و کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، از شبکه بهداشت و درمان البرز- 99/1/17

1399/1/17 يكشنبه

 این بازدید در روز یکشنبه  99.1.17 توسط دکتر رجبی بازرس ویژه کرونا به همراه کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، به منظور ارزیابی عملکرد و برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا، در شبکه بهداشت و درمان البرز  انجام گرفت.