اخبار اسلایدی
بازدید دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ازشبکه تاکستان و بیمارستان شفا 99.1.14

1399/1/14 پنجشنبه

در این بازدید که در روز پنجشنبه 99.1.14 توسط دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناس این مدیریت  انجام گرفت، عملکرد و برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا را در شبکه بهداشت و درمان تاکستان و بیمارستان شفا، مورد ارزیابی قرار گرفت.