اخبار اسلایدی
بازدید از مرکز بهداشت شهید بلندیان. 98.12.29

1398/12/29 پنجشنبه

در این بازدید که در روز پنجشنبه 98.12.29 توسط دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناسان این مدیریت انجام گرفت، عملکرد و برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا در مرکز بهداشت شهید بلندیان، مورد ارزیابی قرار گرفت.

لازم به ذکر است به همین منظور بازدیدی از مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت نیز انجام گرفت.