درباره ما
قوانین و آئین نامه ها

قوانین و آئین نامه ها

 

آئین بازرسی سازمان بازرسی کل کشور

 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه اجرایی آن

 

آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360

 

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1393

 

 

 
امتیاز دهی