درباره ما
خاستگاه قانونی
شورای عالی اداری کشور در هشتاد و دومین جلسه مورخ 15/12/78 خود به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به شکایات ارباب رجوع و تقویت نظارت داخلی دولت و ایجاد هماهنگی در امر نظارت- بازرسی و پاسخگویی به شکایات، تصویب نمود که اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات به صورت تفکیک شده و مجزا و با توجه به دستورالعملها و قوانین، زیر نظر با لاترین مقام اجرایی دستگاه شروع به کار نمایند و در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  این مهم طی سال 79 تحقق پیدا نمود.