عاشورای حسینی
لا حول و لا قوة الا بالله

عقل مي گويد بمان و عشق می گويد برو
و چه بد مناظره ايست مناظره عقل و عشق
وای بر آن عقلي كه تو را از رسيدن به حسين باز دارد