بازگشت شهید قهرمان
آب زنید راه را
                    مژده دهید باغ را
                                                  هین که نگار می رسد
                                                                           بوی بهار می رسد