اخبار
تشکیل کارگروه پایش و پیگیری خبر دانشگاه
اولین جلسه پایش و پیگیری خبر دانشگاه در تاریخ 96/4/26 با حضور اعضاء کارگروه مذکور در اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات تشکیل گردید.
اعضاء کارگروه متشکل از مدیر اداره بازرسی، مدیر روابط عمومی، نماینده اداره حراست و نمایندگانی از معاونت های دانشگاه، بودند.