اخبار
بازدید و ارزیابی جامع از مرکز آموزشی درمانی ولایت، توسط تیم کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه
در تاریخ 96/4/24 تیم کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه متشکل از کارشناسان درمانی، آموزشی، اداری و مالی اقدام به بازدید و ارزیابی جامع، از مرکز آموزشی درمانی ولایت  نمود.