معرفی خدمت و فرآیند رسیدگی به شکایات    
     
   -
 فرایند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

 
  • لطفاً جهت بارگزاری شکایت خود بر روی گزینه "فرم ارائه شکایت" کلیک نمایید.
  • پس از تکمیل اطلاعات درخواستی "فرم شکایت"، بر روی گزینه "تایید" کلیک نمایید.
  •  با اطمینان از ثبت موفق اطلاعات، "کد رهگیری"  اعلام شده را به خاطر بسپارید.
  • شما می توانید از طریق "کد رهگیری" از نتایج اقدامات انجام شده، مطلع گردید.
 -  
فرم درج شکایت مدیریت بازرسی و پاسخ گویی به شکایات  دانشگاه علوم پزشکی قزوین                                               


 

 ورود کد رهگیری جهت مشاهده پاسخ شکایت 
مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین