واحد بازرسی

وظايف واحد بازرسی

 

  1.   تهيه و تنظيم برنامه‌های بازرسي مستمر، دوره‌ای و يا موردی از واحدهای استانی برای سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد»، منطبق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
  2. بازرسی از عملکرد مدیران، کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
  3. ارائه گزارشات دوره ای از بازدیدهای انجام شده به رياست دانشگاه ،جهت اطلاع از عملکرد واحدهای مختلف
  4. برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه‌ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
  5.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
  6.  کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و رياست دانشگاه
  7.  آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط