پرسنل

پرسنل مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

                               
 نام نام خانوادگی    سمت   تلفن تماس  
تلفن داخلی

 
 دکتر اسماعیل کلهر مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  33379317
2163

 
  اعظم سادات موسوی  کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 33379061
2043

 

  سعیده نصیری

 

  کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

33379061
2041
 


 محمود زمانی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 33379317 2040
 زهرا عباسی   کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 33379317
2042