پرسنل
پرسنل شاغل در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

                               
 نام نام خانوادگی    سمت   تلفن تماس  
تلفن داخلی

 
 دکتر سید مجتبی سید صادقی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  33379317
2040

 
 فاطمه بیگم حاج رضایی  کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات 33379061
2041

 
 اعظم سادات موسوی  کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 33379061
2043

 
 زهرا عباسی  متصدی امور دفتری و بایگانی  33379317
2042