تاریخچه


تاریخچه اداره
 بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین


شورای عالی اداری کشور در هشتاد و دومین جلسه مورخ 78/12/15خود به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به شکایات ارباب رجوع و تقویت نظارت داخلی دولت و ایجاد هماهنگی در امر نظارت - بازرسی و پاسخگویی به شکایات، تصویب نمود که اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات به صورت تفکیک شده و مجزا و با توجه به دستورالعمل ها و قوانین، زیر نظر با لاترین مقام اجرایی دستگاه شروع به کار نمایند و در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  این مهم طی سال 79 تحقق پیدا نمود.