ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولیدات مشابه داخل توسط دستگاه های مشمول