معرفی

- دکتر سید مجتبی سید صادقی:  مدیر بازرسی،  پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
شماره تماس مستقیم:    33379317   028
داخلی:    2040 
 
- فاطمه بیگم حاج رضایی:   کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
شماره تماس مستقیم:    33379061    028
داخلی:      2041


 - اعظم سادات موسوی:   کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
شماره تماس مستقیم:   33379061    028
 داخلی:   2043
 
- زھرا عباسی:     متصدی امور دفتری و بایگانی 
شماره تماس مستقیم:     33379317   028
داخلی   : 2042