مدیران سابق

مدیران سابق، مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر سید مجتبی سید صادقی

 1399/05/20  –  1395/06/11 


 


 

 دکتر عباس طالبیان  اردستانی

 1386/07/12  –  1395/06/11 

دکتر محمد حسین افشار مقدم  

 1382/10/03 -   1386/07/12


 

 
 

 هادی مرشدی تنکابنی

 1381/9/18 –   1382/10/03

 دکتر محمد حسین افشار مقدم

 3/2/ 1380   -   1381/9/18


 


 
 دکتر مهدی یوسفی
 
1379/02/06  -  1380/03/02

  اسماعیل عباسی  

 1378/03/17 –  1379/02/06


 
 

سید کریم سیدعلیخانی

 1376/02/22 –  1378/03/17