مدیران سابق

مدیران سابق، مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 آقایسیدکریمسیدعلیخانی


 

 آقای اسماعیل عباسی  

 1378/03/17 –  1379/02/06


 آقای دکتر مهدی یوسفی   1379/02/06  -  1380/03/02

 آقای دکتر محمد حسین افشار 

 3/2/ 1380   -   1381/9/18              

 

 آقای هادی مرشدی تنکابنی

 1381/9/18 –   1382/10/03

دکتر محمد حسین افشار مقدم  

 1382/10/03 -   1386/06/12

 آقای دکتر عباس طالبیان  اردستانی

 1386/07/12  –  1395/06/11