وظایف ارزیابی عملکرد
  1. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن
  2.  اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم
  3.    احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یاکمیسیون تحول اداری دانشگاه
  4.   همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
  5.  بررسی برگه‌های تکمیل شده وتأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری
  6.   پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی ازنتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمقاطع زمانی تعیین شده
  7.   نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد دردانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
  8.  انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد وشاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
  9.    انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارجاع می‌گردد
  10.   دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1235
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53376765 تعداد بازديد زيرپورتال: 669154 اين زيرپورتال امروز: 723 سایت در امروز: 22869 اين صفحه امروز: 2