مدیر

مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزویندکتر سید مجتبی سید صادقی
مدیر اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انتصاب: 1395/6/11 

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد، و پاسخگویی به شکایات، به عنوان یکی از مدیریتهای ستادی و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملکرد، از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش میکند.
این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را به طور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی و کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، به صورت مستقیم به رویت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط میرساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.
بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان قزوین و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح قوانین با آئین نامههای ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال میکند.
نحوه تماس با رئیس ادره بازرسی و پاسخگویی به شکایات:

شماره تماس مستقیم:    33379317   028

داخلی:    2040
ایمیل :    smsadeghi@qums.ac.ir


دریافت رزومه مدیر اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات