اخبار
برون سپاری
1397/5/9 سه‌شنبه برون سپاری سه بخش از مراکز آموزشی درمانی ”بوعلی سینا” و “کوثر”

برون سپاری سه بخش از مراکز آموزشی درمانیبوعلی سینا و کوثر

در نشست روز 8 مرداد 1397 که با حضور دکتر پدیسار معاون آموزشی، دکتر اسکویی جانشین معاون توسعه و روسای بیمارستان های بوعلی سینا و کوثر برگزار شد، موضوع برون سپاری پنج واحد از واحدهای سازمانی این دو مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با واگذاری سه واحد موافقت شد. 
 

در این نشست با برون سپاری واحدهای "اسکرین" و "اسناد پزشکی" مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا و "رادیوتراپی، سونوگرافی، ماموگرافی" مرکز آموزشی درمانی کوثر، موافقت شد.