واحد پاسخگویی به شکایات

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

  1.  دریافت شکایات شفاهی و یا مکتوب مردم، پرسنل و نهادهای نظارتی، از واحدها، کارکنان و مدیران دانشگاه
  2. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
  3. بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
  4. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
  5. جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رياست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
  6. پیگیری بررسی‌های انجام شده و نتایج گزارش های ارائه شده
  7.  ارائه پاسخ به شاکیان